DE_flag UK_flag SE_flag cookies_logo

Cookies- og privatlivspolitik

info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
Industrivej 10
DK-5550 LANGESKOV

Varmegenvinding fra røggas

Varmegenvinding > Om os > Artikler > Varmegenvinding fra røggas

Røggasser fra gasturbiner, kedler og forbrændingsgeneratorer udledes ubrugte i mange industrianlæg. Men disse spildte energireserver kan for det meste udnyttes, ved at genbruge røggassens varme.

Ved at overføre røggassens varmeenergi til et andet varmeledende medium, kan man for eksempel opvarme andre dele af produktionen. Dette system kan også bruges til at opvarme f.eks. servicevand på en ukompliceret måde.

Teknologien kan også markant reducere behovet for opvarmning af virksomhedens lokaler eller fremstillingsprocesser – i mange tilfælde endda spare det helt væk.

Ved at omforme op til 96% af den ellers tabte varmeenergi til genanvendelig varme eller ligefrem til elektricitet, bliver hele produktionens effektivitet og økonomi forbedret. Det, der gør denne teknologi særligt attraktiv, er også, at enheden næsten ikke kræver nogen vedligeholdelse eller løbende udgifter. Derudover er installationen af en røggasvarmeveksler betydeligt billigere og ofte lige så effektiv som udskiftning af hele varmeanlægget.

Intelligent totalløsning til varmegenvinding fra røggas

Ved at sikre at energien også er tilgængelig, når der er ringe eller ingen spildvarme fra røggasser, virker varmegenvindingen mest effektivt i et kombineret system. Når man kombinerer varmevekslere til røggas og varmegenvinding fra spildgassen, med en midlertidig oplagring af den genindvundne varme i en buffertank, er det fulde varmeoutput til enhver tid tilgængelig.

For eksempel kan produktionsprocesserne understøttes stabilt, eller lokalets temperatur kan holdes på et jævnt niveau.

Med dagens teknologi kan man også opnå det præcis modsatte. Luftkølere kan overføre spildvarmen til et nedkølingsanlæg. Dermed kan airconditionanlægget benyttes uden yderligere energitilførsel, og behagelige temperaturer kan opretholdes i lokalerne om sommeren.

Løsninger fra exodraft kan reducere dit virksomheds energiudgifter med op til 16%. Især i industrier med højt energiforbrug kan man opnå enorme besparelser.

Anvendelsesmuligheder for den genindvundne energi fra røggassen

En røggasvarmeveksler sænker røggassens temperatur. Den derved opnåede energi kan genbruges næsten 100% med en høj grad af effektivitet. Anvendelsesmulighederne er ikke begrænset til rumopvarmning eller opvarmning af varmt vand.

Også produktionsprocesser, der kræver en høj temperatur, kan understøttes på denne måde. I mange tilfælde er varmeenergien høj nok til at erstatte eksisterende komplekse varmeanlæg. Generelt kan varmegenvindingsenheden bruges til stort set alle slags røggasser. Så det betyder ikke noget, om røggassen stammer fra olie, gas eller åben ild.

Exodraft tilbyder forskellige løsninger afhængig af graden af forurening af den eksisterende røggas. Der kan opnås en høj grad af effektivitet selv med grove forureninger i materialestrømmen.

Et sofistikeret design med serviceåbninger giver adgang til nem og effektiv rengøring. Hvis det er uønskværdigt at hele systemet stopper ved rengøring, har vi også en løsning til det. En erstatningskassette kan installeres hurtigt og nemt.

Kan tilpasses høje temperaturforskelle takket være materialer af høj kvalitet

Varmegenvinding fra røggas er mest effektivt når der er høj temperaturforskel. State-of-the-art materialer kombineret med højteknologiske belægninger tillader meget høje temperaturer.

For eksempel kan varmeenergien i røggasser fra gasturbiner genindvindes med en meget høj grad af effektivitet. Exodraft tilbyder individuelle løsninger med lang levetid.

Uanset hvad man ønsker at bruge den genindvundne varmeenergi til, opnår man altid den højeste effektivitet og den laveste vedligeholdelse, ved at lade exodraft udarbejde en individuel løsning der imødekommer jeres særlige krav og behov.

På grund af de mange variationsmuligheder indenfor materialer og design har vi et stort og varieret udvalg af varmevekslere. For eksempel med eller uden finner, eller en rørformet varmeveksler med finner. Det klassiske og almindeligste design er luftopvarmere. De bruges til at opvarme luft eller andre gasser, som så igen kan bruges til at opvarme indendørsluften.

Varmegenvinding fra røggas i praksis

På grund af de stadigt stigende energipriser og den strenge lovgivning omkring røggas, er det ikke længere muligt for en moderne virksomhed at fravælge varmegenvinding.

En besparelse på op til 16% af energiforbruget gør din virksomhed mere modstandsdygtig over for uventede prisudsving på energimarkedet og reducerer CO2-udledningen markant. Ved at spare på behovet for ekstern opvarmning, sparer man også yderligere udgifter væk.

Erfaringen har vist, at med en intelligent løsning fra exodraft er investeringsafkastet, dvs. det punkt, hvorfra investeringen betaler sig, allerede opnået efter 2 år. På grund af den lave vedligeholdende på varmevekslerne, kan man forvente energibesparelser længe efter dette punkt.

Derudover reducerer denne teknologi også forureningen, da røggassen til en vis grad kan renses. Det endelige kondensat kan som regel bortskaffes direkte og ufiltreret i kloaksystemet. Det er både godt for miljøet og sparer ekstra penge i energiintensive produktionsprocesser.

Nutildags er der næsten ingen begrænsninger indenfor varmegenvinding fra røggas. Der er allerede udarbejdet løsningsmodeller til mange områder og anvendelser. Vi garanterer at I får den bedst egnede teknologi til jeres virksomhed. Vi vil i fællesskab med jer finde frem til hvilket system, der er nødvendigt for at opnå den optimale varmegenvinding i jeres situation.

For at exodrafts røggasvarmevekslere kan leve op til de mest krævende situationer, bliver de alle produceret af de bedste materialer til formålet.

Skulle der alligevel opstå problemer eller spørgsmål, er exodraft en kompetent og professionel forretningspartner, som har mange års erfaring med at bruge denne teknologi i industrien.

En kompetent forretningspartner til varmegenvinding: Alt fra samme leverandør

Mange virksomheder bruger allerede løsninger fra exodraft. Både indenfor fødevareindustrien og metal- og plasticindustrierne bruges højkvalitets røggasvarmevekslere og totalløsninger fra exodraft. Med os kan I få alt fra samme leverandør og så ved I altid hvem jeres kontaktperson er. Her på exodraft er vi eksperter indenfor varmegenvinding, og vi har indgående kendskab til de forskellige teknologier og de krav, der findes indenfor forskellige industrier. Hvad mere er: Vi ved med al vores erfaring hvilken løsning, der er optimal for jeres virksomhed. Hvilken løsning er bedst for jer? Ring til os, eller giv os jeres telefonnummer, så ringer vi til jer. Vi vil med glæde rådgive jer i en personlig samtale, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning for jeres virksomhed.


    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet